Nieuwe Collectie 2017

  We hebben dit jaar bijzonder veel mooie beelden kunnen inkopen. Het is duidelijk dat Zimbabwe langzaam herstelt van de crisis. We hebben zelfs in de file gestaan. Ja, file is ook luxe;-)) Naast het feit dat de kwaliteit van de beelden erg hoog lag, waren wij ook blij, met het aanbod. Ook dit is sterk toegenomen, waardoor we nu een collectie van ruim 1000 beelden op voorraad hebben. een deel van de nieuwe collectie kunt u bewonderen op onze in Instagrampagina. instagram.com/artofafrica.nl

 

 

Lees verder

Beelden restauratie

Door de jaren heen hebben wij al veel beelden die schade hebben opgelopen, gerestaureerd.

Lees verder

Grafmonumenten & Urnen

De laatste jaren is er steeds meer vraag gekomen naar originele urnen en gedenkstenen.

Lees verder

Algemene voorwaarden

ALGEMENE PLAATSINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN ART OF AFRICA

Artikel 1. Definities

De Aanbieder: Art of Africa te Alkmaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Alkmaar onder nr. 34108680 met BTW nr. NL.8105.44.957.B01
De Afnemer: de koper van goederen, zijnde een natuurlijk danwel een rechts persoon;
De Catalogus: de (online) catalogus met een overzicht van alle beschikbare producten
De Overeenkomst: iedere overeenkomst aangegaan door De Afnemer met De Aanbieder;
Het Aanbod: elke aanbieding van goederen, inclusief de daarbij van toepassing zijnde algemene leverings en betalingsvoorwaarden, zoals De Aanbieder die in haar website, catalogus, folders of anderszins aan De Afnemer doet;
Prijs: de prijs van het aangeboden goed met daarbij vermeld inclusief of exclusief btw. Bijkomende kosten zoals verzending worden apart vermeld;
Zichttermijn: de termijn waarbinnen De Afnemer gebruik kan maken van zijn herroepingrecht;

Artikel 2 - Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen De Aanbieder en De Afnemer, ongeacht welk communicatiemiddel wordt gebruikt.

Artikel 3 - Het aanbod

1. De aangeboden goederen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven. Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van het aanbod, wordt deze beperking duidelijk vermeld.
2. Voor alle producten in het assortiment van De Aanbieder wordt duidelijk vermeld wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden voor De Afnemer. Dit betreft in het bijzonder de prijs, het herroepingrecht, de wijze van betaling, de verzendkosten en overige condities.

Artikel 4 - Zichttermijn

1. De Afnemer heeft een zichttermijn van zeven (7) dagen. Deze zichttermijn gaat de dag na ontvangst door of namens De Afnemer in.
2. Tijdens de zichttermijn heeft De Afnemer een herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren.
3. Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn - op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen - zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld.
4. De Afnemer kan de zichttermijn uitsluitend daadwerkelijk inroepen op de wijze die door De Aanbieder bij de aflevering is aangegeven. Hiervoor zal bij iedere levering een begeleidend schrijven bijgevoegd worden.

Artikel 5 - Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van acceptatie van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Bij het van toepassing zijn van een zichttermijn geldt het door De Afnemer inroepen van de zichttermijn als ontbindende voorwaarde.
3. Indien De Afnemer een bedrag vooruitbetaald heeft en indien de overeenkomst waarop die vooruitbetaling betrekking heeft niet tot stand komt of conform lid 2 ontbonden wordt, zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen terugbetaling plaatsvinden.
4. De Aanbieder heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen ter beveiliging van de elektronische overdracht van persoonlijke informatie en in het bijzonder van betalingen.
5. De Aanbieder kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of degene die bestelt of aanvraagt aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. De Aanbieder is gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6 - De prijs

1. De prijs zoals weergegeven in de (online) catalogus van De Aanbieder onder voorbehoud van zet en tikfouten.
2. Na de totstandkoming van de overeenkomst zullen er geen prijsverhogingen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen of dat er zoals genoemd in artikel 6.1 sprake is van een zet of tikfout correctie.

Artikel 7 - Conformiteit

1. De Aanbieder staat er voor in dat de goederen voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Indien het afleveradres van De Afnemer in een ander land is dan het land waar De Aanbieder is gevestigd is het de verantwoordelijkheid van De Afnemer om te controleren of de geleverde goederen conform zjin aan de bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften in zijn of haar land.

Artikel 8 - Garantie

1. De Aanbieder biedt op alle artikelen twaalf (12) maanden garantie. Bewaar de afleveringsbon van het artikel goed, dit is uw garantiebewijs.
2. Deze garantie geldt niet voor normale slijtage danwel breuken aan gebruiksgoederen.

Artikel 9 - De bestelling

1. Leveranties van goederen worden uitsluitend gedaan op uitdrukkelijke bestelling, tenzij tussen De Aanbieder en De Afnemer anders is overeengekomen.

Artikel 10 - De uitvoering van de bestelling

1. De Aanbieder zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen.
2. Als plaats van levering geldt het woonadres van De Afnemer dat het laatst aan De Aanbieder kenbaar is gemaakt, tenzij bij de bestelling een ander afleveradres is opgegeven.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze voorwaarden is vermeld, zal De Aanbieder geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch tenminste binnen 14 dagen uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt De Afnemer hiervan uiterlijk 7 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
4. Indien levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal De Aanbieder zodanige inspanningen verrichtingen als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. De Aanbieder kan een voorstel voor een vervangend artikel doen aan De Afnemer, deze is niet verplicht in te gaan op dit voorstel. De bestaande bestelling blijft onverminderd van kracht.
5. Indien de levering van een artikel onmogelijk blijkt en een vervangend artikel niet beschikbaar is, zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen terugbetaling plaatsvinden.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van goederen berust tot het moment van bezorging bij De Aanbieder, tenzij anders is overeengekomen.
7. Eventuele door De Afnemer geconstateerde schade dient binnen 48 uur na aflevering schriftelijk gemeld te worden. Gemelde schade na deze termijn wordt individueel en naar inzicht van De Aanbieder behandeld.

Artikel 11 - Betaling

1. Doorgaans zal De Aanbieder bij de verkoop van goederen van De Afnemer betaling vooraf verlangen.
2. Wanneer in tegenstelling tot lid 1 toch zonder betaling vooraf de bestelde goederen worden verzonden, dan dienen de door De Afnemer verschuldigde bedragen binnen veertien dagen na bezorging van het goed, te worden voldaan, dan wel zoveel later als is overeengekomen.
3. De Afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens onverwijld aan het De Aanbieder te melden.
4. In geval van wanbetaling van De Afnemer heeft De Aanbieder behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de gemaakte kosten in rekening te brengen. Tevens zullen de kosten van incasso of deurwaarder opdrachten volledig verhaalt worden op De Afnemer.

Artikel 12 - Verzendkosten

1. Bij afrekening van iedere bestelling worden verzendkosten berekend aan de hand van het gewicht van het totaal van de bestelling inclusief verpakkingsmateriaal.
2. Aanpassingen in de tarieven voor verzending hebben enkel invloed op bestellingen die na het aanpasmoment worden bevestigd.
                                                                                                                                                          Artikel 13 - Adreswijziging

1. De Afnemer is verplicht De Aanbieder van een eventuele adreswijziging op de hoogte te stellen.
2. Zolang De Aanbieder geen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt De Afnemer geacht woonachtig te zijn op het laatst bij De Aanbieder bekende adres en blijft De Afnemer aansprakelijk voor de door haar bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd.
3. De Afnemer kan per post of email De Aanbieder op de hoogte stellen van een nieuw adres.

Artikel 14 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen De Aanbieder en De Afnemer waarop deze leverings- en betalingsvoorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Nieuw binnen!

Lovebirds 52
Lovebirds 52
€1399,00
Chronicle 50
Chronicle 50
€799,00
geen items in uw winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg

Wilt u een uitnodiging ontvangen voor onze exposities?

Meldt u zich dan aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte..

© Copyright 2017 Art of Africa - Alle rechten voorbehouden | Privacy statement | Algemene voorwaarden | Linken | Klantenreacties | Fair Trade route |